MEMBERS 2005Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Keiji Nagatani


Research Associate Hiroki Nakanishi


Research Staff Gabriele Gilardi


Secretary Yumie Takahashi


Graduate Students

D3 Dimitrov Dimitar Nikolaev
D2 Marco Antonio Chacin Torres
D1 Gen'ya Ishigami
M2 Kouhei Kawasaki

Mitsuhiro Kuze

Kousuke Sasahara

Yasuhiro Shoji

Kaori Shoji

Daisuke Tanaka

Akiko Miwa

Hiromitsu Watanabe

Mora Vargas Andres Esteban
M1 Daisuke Endo

Tomohisa Ooki

Shun Onda

Kazutaka Kimura

Hayato Sato

Masashi Shibahara

Jun'ichi Shimasaki

Shigehito Shimizu

Toshihiro Toyoda

Takafumi Horiuchi

Kensuke Mizuuchi


Under Graduate Students

B4 Takashi Yoshikawa
B3 Yukihiro Oota

Yoshito Onda

Tomoaki Kanazawa

Akihiro Sekiguchi


Research Students Christopher Ammon Myles

GunWoong Byun
Members 2004
Members 2003

(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.Goto TOP of the Lab.