MEMBERS 2006Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Keiji Nagatani


Research Associate Hiroki Nakanishi


Research Associate Yuji Sakamoto


Research Staff Eric Rohmer


Secretary Yumie Takahashi


Graduate Students

D3 Marco Antonio Chacin Torres
D2 Gen'ya Ishigami
D1 Yasuhiro Shoji
M2 Daisuke Endo

Tomohisa Ooki

Shun Onda

Kazutaka Kimura

Hayato Sato

Masashi Shibahara

Jun'ichi Shimasaki

Shigehito Shimizu

Toshihiro Toyoda

Takafumi Horiuchi

Kensuke Mizuuchi
M1 Eriko Ujiie

Tomoaki Kanazawa

Masaaki Kodama

Saisutjarit Phongsatorn

Shin'ichi Shudo

Akihiro Sekiguchi

Satoshi Yamaguchi

Ayato Yamasaki

Katsuhisa Yamana

Takashi Yoshikawa


Lee Dang


Under Graduate Students

B4 Yukihiro Oota

Yoshito Okada
B3 Kazuhiko Otani

Tomoki Sawakami

Keisuke Sato

Naoki Tokunaga


Research Students Daniel John Watman

Filipo Mendoza

Havard Lund


Ph.D. Alumni

2005 Satoko Abiko
Members 2005
Members 2004
Members 2003

(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.Goto TOP of the Lab.