MEMBERS 2007Professor Kazuya Yoshida


Associate Professor Keiji Nagatani


Assistant Professor Yuji Sakamoto


Research Associate Hiroki Nakanishi


JSPS Researcher Eric Rohmer


JSPS Researcher Giulio Reina


Secretary Yumie Takahashi


Secretary Rieko Suzuki


Secretary Kaori Endo


Graduate Students

D3 Gen'ya Ishigami
D2 Yasuhiro Shoji
D1 Mora Vargas Andres Esteban

Tomohisa Ooki
M2
Kensuke Mizuuchi

Eriko Ujiie

Tomoaki Kanazawa

Masaaki Kodama

Saisutjarit Phongsatorn

Shin'ichi Shudo

Akihiro Sekiguchi

Satoshi Yamaguchi

Ayato Yamasaki

Katsuhisa Yamana

Takashi Yoshikawa

Lee Dang

M1 Ayako Ikeda

Yasuharu Ishii

Naohiro Uyama

Yoshito Okada

Kei Takiuchi

Hiroki Tsuruta

Yasuhiro Nakazato

Takayuki Matsuzawa


Under Graduate Students

B4
Kazuhiko Otani

Tomoki Sawakami

Keisuke Sato

Naoki Tokunaga

B3
Kohki Asakimori

Hiroaki Kinoshita

Masataku Suto

Daichi Hirano


Research Students David Gichangi Axelson

Lafe Zabowski


Ph.D. Alumni

2005 Satoko Abiko
2006 Dimitrov Dimitar Nikolaev
2007 Marco Antonio Chacin Torres
Members 2006
Members 2005
Members 2004
Members 2003

(c) The Space Robotics Lab, Tohoku University, JAPAN
All right reserved.Goto TOP of the Lab.